Έως τις 20 Μαΐου οι αιτήσεις για την αναδιάρθρωση των αμπελώνων!

{winelovers.gr}-{αμπελώνες ΕΕ}-{190318}

Έως τις 20 Μαΐου μπορούν οι αμπελουργοί να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των αμπελώνων, το οποίο περιλαμβάνει επιδοτήσεις για την εκρίζωση, την αναφύτευση και τη βελτίωση των τεχνικών διαχείρισης αμπελώνων.

Το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Αμπελώνων

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 1. Εκρίζωση και προστασία εδάφους-αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία από τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την ΥΑ Ταξινόμησης (ΦΕΚ 225Β/2014)
 2. Φύτευση αμπελώνων

-Σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης προερχόμενων από το εθνικό αποθεματικό πριν το 2016. Οι εν λόγω άδειες θα μπορούν να λάβουν στήριξη μέχρι το οικονομικό έτος 2018, ανεξάρτητα εάν η διάρκεια ισχύος της άδειας επεκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.

-Σε κατόχους αδειών φύτευσης από μετατροπή σύμφωνα με την ΥΑ 3535/96221/07-09-2015

-Σε κατόχους αδειών αναφύτευσης που έχουν παραχωρηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

3. Επανεμβολιασμό.

4. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων).

***Οι άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις που χορηγήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα ΔΕΝ είναι επιλέξιμες για καμία δράση.

***Ειδικές περιπτώσεις: οι εκτάσεις με ποικιλίες «ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ» και «ΝΕΓΚΟΣΚΑ», οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ», δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις δράσεις «Εκρίζωση – Αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «Επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Η επιδότηση του Αμπελουργού για κάθε από τις παραπάνω δράσεις είναι:

 • Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος 841 ευρώ ανά στρέμμα
 • Φύτευση αμπελώνων 615 ευρώ ανά στρέμμα
 • Επανεμβολιασμός 725 ευρώ ανά στρέμμα
 • Υποστύλωση 390 ευρώ ανά στρέμμα

Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και αναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευρώ ανά στρέμμα. Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα.

Δικαιολογητικά

 • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 31 Ιανουαρίου 2019, να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
 • Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
 • Δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις Κοινοτικές διατάξεις, για τις αιτούμενες εκτάσεις αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 • Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
 • Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
 • Κτήση με προσκύρωσηΜε δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας
 • Κληρονομητήριο
 • Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο

Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης νόμιμου τίτλου από τον ιδιοκτήτη, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή.

Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.

Προϋποθέσεις

Για τις προς ένταξη εκτάσεις πρέπει να έχουν κατατεθεί :

 1. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών
 2. Δήλωση συγκομιδής για τις δύο, τουλάχιστον, τελευταίες περιόδους, με παράδοση σταφυλιών σε οινοποιείο.
 3. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της Ενιαίας Ενίσχυσης.

Η ελάχιστη έκταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι το μισό (0,5) στρέμμα.

Καταβολή επιδοτήσεων

Η επιδότηση καταβάλλεται μετά την εξακρίβωση της εκτέλεσης ενός μέτρου, εφόσον αυτό εκτελεσθεί μέχρι την 10η Ιουνίου 2019 (εκρίζωση, αναφύτευση, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης). Για τα μέτρα, που θα εκτελεσθούν μετά, (αναφύτευση, βελτίωση τεχνικών διαχείρισης), θα χορηγηθεί προκαταβολή αφού κατατεθεί εγγυητική για ποσό ίσο με το 90% της ενίσχυσης, επίσης μέχρι την 10η Ιουνίου 2019.

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019.

Πηγή: agronews.gr/